REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU www.createdesign.pl

 1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.createdesign.pl, prowadzonego przez Klaudia Dawidowska CREATE DESIGN, 80-299 Gdańsk, ul. Heleny 15/1, NIP 588-212-47-63, REGON 221846036e-mail: biuro@createdesign.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
  2. Produkt –produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://createdesign.pl/regulamin;
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem createdesign.pl za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;
  5. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Operatorem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu;
  6. Operator –Klaudia Dawidowska CREATE DESIGN, ul. Heleny 15/1, 80-299 Gdańsk, prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
  8. Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Operator i która jest niezbędna do zachowania zgodności Produktu Cyfrowego z Umową
  9.  Dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  10.  Dostęp — przez „Dostęp” należy rozumieć ograniczone czasowo prawo dostępu do wybranych Treści Cyfrowych w ramach Platformy, w tym do dostępnych Produktów Cyfrowych
  11. Godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 09:00 do 16:00 w dni robocze;
  12. Hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy;
   konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Operatora na rzecz Użytkownika w celu korzystania z Platformy;
  13. Konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Operatora na rzecz Użytkownika w celu korzystania z Platformy;
  14. Kurs — przez „Kurs” należy rozumieć uporządkowany zestaw Treści Cyfrowych, pod wspólną nazwą, który służy edukowaniu Użytkowników oraz poszerzaniu ich kompetencji cyfrowych;
  15. Login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;
  16. Prawa własności intelektualnej — przez „prawa własności intelektualnej” należy rozumieć prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące Operatorowi w ramach Platformy;
  17. Przedsprzedaż — przez „Przedsprzedaż” należy rozumieć czas, w którym Operator umożliwia nabycie Produktów Cyfrowych z wyprzedzeniem, przed ich oficjalną premierą. Z tytułu nabycia Produktu Cyfrowego w ramach Przedsprzedaży Operator może przyznawać Użytkownikom Uprawnienia Specjalne;
  18.  Treści Cyfrowe — przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Operatora w ramach Platformy, w tym także w Grupach Społecznościowych, w szczególności takie, jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane w ramach Platformy;
 1. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
 2. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto.
 1. KORZYSTANIE Z SERWISU
 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.
 4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail sklep@createdesign.pl 
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu. 
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Produktu,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Operatora, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Operatora bądź przez innego operatora płatności. 
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty. 
4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W RAMACH PRZEDSPRZEDAŻY
 

1. Użytkownik posiada możliwość zakupu Produktu Cyfrowego w ramach Przedsprzedaży uruchomionej przez Operatora. Aby nabyć Produkt Cyfrowy w Przedsprzedaży, Użytkownik powinien dokonać nabycia Produktu Cyfrowego na takich samych zasadach, jak opisane w § 2

2. Zawarcie Umowy w ramach Przedsprzedaży następuje od razu po wysłaniu formularza zamówienia i zatwierdzenia go przyciskiem „Zamawiam i płacę” lub przyciskiem o podobnej treści. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za Dostęp od razu po zawarciu Umowy, mimo dostarczenia części Produktu Cyfrowego w późniejszym terminie.

3. Z tytułu Przedsprzedaży Operator może dawać Użytkownikom Uprawnienia Specjalne, np. związane z możliwością nabycia Produktu Cyfrowego w niższej cenie niż po oficjalnej premierze Produktu Cyfrowego.

 

5. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura przesyłany drogą elektroniczną.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  1. Przelewem za pośrednictwem Przelewy24
  2. Przelewem za pośrednictwem PayU, PayPo płacę później, PayU Raty
 4. Płatności są obsługiwane przez spółkI: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 oraz PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 5. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości email. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 6. Dostawa Produktów cyfrowych jest darmowa.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Ebooka, produktu cyfrowego w postaci kursu, szkolenia, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. REKLAMACJE

 1. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
  • zakupiony Ebook czy kurs jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF lub filmów;
  • w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Ebook lub szkolenie, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 1. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.

8. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
 2. Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie, lecz może być konieczne do skorzystania z niektórych Produktów elektronicznych. 
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Operator wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

10. OPINIE

1. Operator może udostępnić Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii o Platformie, Operatorze lub Produktach Cyfrowych — w ramach Platformy lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Platformy, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a) bez uprzedniego skorzystania z Platformy;
b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.

3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

a) naruszających dobra osobiste Operatora lub osoby trzeciej;
b) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Produktu Cyfrowego.

5. Operator może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście nabyli Produkt Cyfrowy. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Operatorowi opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Operator podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Operator może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, jak również nieprzydatność Produktów Cyfrowych lub Usług do celu założonego przez Użytkownika;

b) skutki blokady konta Użytkownika

c) brak dostępu do Platformy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;

d) skutki nieuprawnionej ingerencji w Platformę przez Użytkownika lub osoby trzecie;

e) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;

f) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;

m) wszystkie materiały zawarte w materiałach cyfrowych zostały przygotowane w oparciu o prawo budowlane, zasady ergonomii, urządzania wnętrz jak i doświadczenia zawodowego Operatora. Jednak to finalnie Użytkownik podejmuje decyzje jak wykorzysta te informacje. Operator nie ponosi za nie odpowiedzialności

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Operatorem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Operator dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Opeartorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Operatorem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.03.2023 roku.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.