REGULAMIN WYJAZDU "ZAPROJEKTUJ SWÓJ SPOKÓJ"

§1

Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w Wyjeździe „ZAPROJEKTUJ SWÓJ SPOKÓJ”  zwanym dalej Wyjazdem, który odbywa się w terminie od 11-13.10.2023r. w Ośrodku Wypoczynkowym ZABORZE 47, 24-160 Zaborze, Zaborze 47 zwanym dalej Ośrodkiem

§2

 1. Organizatorem Wyjazdu jest Klaudia Dawidowska Create Design, ul. Heleny 15/1, 80-299 Gdańsk, NIP 588-212-47-63, tel. 531-223-345; mail: biuro@createdesign.pl oraz Iwona Biernacka-Królik If Art, ul. Republiki Korczakowskiej 17/53, 30-867 Kraków, NIP 6793179355, kontakt@if-art.pl; zwany dalej: Organizatorem.
 2. Uczestnikami Wyjazdu mogą być osoby pełnoletnie, przede wszystkim projektantki i architektki wnętrz, zwane dalej Uczestnikiem.
 3. Organizator ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników i zaproszonych gości na Wyjazd.
 4. Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na Wyjazd, bez podania powodu, a w szczególności w przypadku:
  • braku miejsc przeznaczonych na Wyjazd,
  • braku terminowej opłaty za Wyjazd przez Uczestnika

§3

 • Zgłoszenie Uczestnika na Wyjazd następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłatę zaliczki: do 20.09 do godziny 23:59  w kwocie 890zł i drugiej wpłaty w kwocie 890zł do 27.09.2023r.
 • Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się poniżej:
  •  https://createdesign.pl/spokojny-wyjazd/
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie przelewu oznacza, że Uczestnik Wyjazdu zapoznał się, z niniejszym regulaminem oraz informacjami o Wyjeździe na stronie internetowej Organizatora, warunkami lokalowo-miejscowymi Ośrodka, w którym odbywać się będzie Wyjazd, opłatą za Wyjazd i w pełni je akceptuje.
  • Informacje o Wyjeździe: https://createdesign.pl/spokojny-wyjazd/
  • Informacje o Ośrodku: https://zaborze47.pl 
 • Opłata za Wyjazd wynosi:
  • 1780zł 
  • Opłata za wyjazd nie obejmuje kosztów dojazdu
 • Uczestnik wnosi opłatę za Wyjazd jednorazowo lub zaliczkowo-zadatkowych w dwóch wpłatach. Wpłat zaliczkowo-zadatkowych należy dokonać do 20.09.2023 do godziny 23:59 
 • Pierwsza część wpłaty: zaliczkowo-zadatkowa to 50% wartości wyjazdu (50% bezzwrotny zadatek, 50% zwrotna zaliczka)
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za Wyjazd do dnia 27.09.2023
 • Wpłaty drugiej części należy dokonywać na konto bankowe- wszystkie informacje będą wysłane w oddzielnej wiadomości mailowej

§4

 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu.
 2. W przypadku odwołania Wyjazdu z winy Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.
 3. W przypadku odwołania Wyjazdu z powodu zdarzeń losowych Organizator rości sobie prawo do zwrotu wpłat pomniejszonych o koszty już poniesione.
 4. Wyjazd odbędzie się gdy zbierzemy minimum 10 uczestniczek. W przypadku, gdy nie uda się zebrać minimum 10 osób wyjazd zostanie odwołany. Organizator rości sobie prawo do zwrotu wpłat pomniejszonych o koszty już poniesione.

§5

 1. W ramach opłaty za Wyjazd uczestnik ma zagwarantowane:
  • Pełne wyżywienie. (od obiadu w dniu 11.10 do lunchu w dniu 13.10)
  • Zakwaterowanie w domkach. W pokojach dwu lub trzyosobowych.
  • Udział w zajęciach: jogi, automasażu, malarstwa intuicyjnego, warsztatów z psychologiem, sauna i balia
  • Udział w imprezach integracyjnych, sesji zdjęciowej (reportaż z wyjazdu i dwa portrety w formacie cyfrowym, dostęp do video z automasażem twarzy)

§6

 1. W czasie trwania Wyjazdu Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie NNW.

§7

 1. Uczestnik Wyjazdu winien dbać i szanować przedmiot majątku Ośrodka oraz  pozostałych Uczestników Wyjazdu, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania,  dbać o czystość, szanować i chronić przyrodę.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia przedmiotu majątku Ośrodka, Organizatora lub innego Uczestnika, zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej, Uczestnik pokrywa szkody na podstawie wystawionej wyceny dokonanej przez Ośrodek lub Organizatora.

§8

 1. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązują się do zdania pokoju w stanie nienaruszonym ostatniego dnia Wyjazdu.
 2. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je w recepcji Ośrodka, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.

§9

Organizator nie sprawują pieczy nad Uczestnikiem oraz jego mieniem w trakcie trwania Wyjazdu, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w Ośrodku, w którym organizowany jest Wyjazd.

§10

Uczestnik bierze udział w zajęciach szkoleniowo–rekreacyjnych oraz imprezach integracyjnych z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

§11

Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej, zarówno umyślnej jak i nieumyślnej, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

§12

W przypadku niepełnego pobytu na Wyjeździe, niewynikającego z winy Organizatora Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłat.

§13

Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora lub o planowanym wcześniejszym zakończeniu pobytu.

§14

Uczestnik Wyjazdu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na Wyjazd.

§15

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka osób niebędących Uczestnikami jest surowo zabronione.
 2. Uczestnicy przyjmujący osoby bez uprzedniej zgody i wiedzy Organizatora zostaną ukarani:
  • dyscyplinarnym usunięciem z Wyjazdu, w takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§16

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Wyjazdu ZAPROJEKTUJ SWÓJ SPOKÓJ i Regulaminu Ośrodka, w którym organizowany jest Wyjazd. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatora , nieprzestrzeganie regulaminów, a także za zachowania nieprzystające gościom Uczestnicy mogą zostać ukarani:

 • dyscyplinarnym usunięciem z Wyjazdu, w takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§17

Uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach szkoleniowo‐rekreacyjnych oraz udziału w imprezach integracyjnych organizowanych przez Organizatora podczas Wyjazdu.

§18

Zabronione jest posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja nielegalnych środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, dopalaczy środków psychoaktywnych) przez Uczestników Wyjazdu oraz posiadania broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi.

§19

 1. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promujących WYJAZDY ZAPROJEKTUJ SWÓJ SPOKÓJ
 2. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.

§20

 1. Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji Wyjazdu – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z póź.zm.).
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.

§21

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wyjazdu.

§22

W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.lunchu17